Domov Skupna kmetijska politika 2023-2024 VIDEO: Pomembno je, da z gozdovi dobro gospodarimo in smo do njih spoštljivi

VIDEO: Pomembno je, da z gozdovi dobro gospodarimo in smo do njih spoštljivi

231
0
Štefan Kovač iz Zavoda za gozdove Slovenije je spregovoril o ohranjanju in trajnostnem gospodarjenju z gozdovi ter o sodobnih tehnologijah v gozdarstvu.

V sklopu sedme oddaje »Zdravje v naših rokah«, ki nastaja na televiziji IDEA, smo se pogovarjali s Štefanom Kovačem, svetovalcem na Zavodu za gozdove Slovenije.

Gozdovi predstavljajo ključno naravno bogastvo, ki ima pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju.

Direktna in indirektna vloga zavoda za gozdove pri gospodarjenju z gozdovi

Zavod za gozdove Slovenije svojo vlogo izvaja neposredno in posredno. Neposredno deluje skozi izvajanje zakonodaje in ustvarjanje strokovnih podlag za gospodarjenje z gozdovi, kot so gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti.

S svojim delom v stiku z lastniki gozdov in javnostjo posredujejo pomembne smernice za trajnostno upravljanje z gozdnimi viri.

»S svojim delom v gozdovih se neposredno srečujemo z lastniki. To so predvsem revirni gozdarji, ki v kontaktu z lastniki gozdov in ogledom njihovih gozdov potem skupaj izberejo drevje za posek.

Izberejo optimalne rešitve za lastnike in gozdove. Potem v dogovoru nekako spremljamo, da se ta dela potem tudi opravijo in v skladu z zakonodajo evidentirajo,« je dejal Kovač.

Skrb za zdravje in razvoj gozdov

Skupaj z lastniki gozdov izvajajo delo v gozdovih, kjer izbirajo drevje za posek in skrbijo za optimalne rešitve glede na potrebe lastnikov in gozdov.

Pomemben del njihovega dela je tudi ozaveščanje in izobraževanje, kjer se že pri mladi generaciji začenja z razumevanjem pomena gozdov za okolje in družbo.

Dolgoročni načrti za trajnostno gozdno gospodarstvo

Gozdnogospodarski načrti, ki jih izdeluje zavod, so ključni za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi na različnih ravneh.

Ti načrti zagotavljajo trajnostno upravljanje z gozdnimi viri in hkrati vključujejo tudi upravljanje na območjih Nature 2000, kar je posebnost v evropskem prostoru.

Svetovanje in podpora lastnikom gozdov

Zavod za gozdove Slovenije aktivno svetuje lastnikom gozdov glede najboljših praks za gojenje in varstvo gozdov. Individualno svetovanje se izvaja na terenu, kjer revirni gozdarji skupaj z lastniki izbirajo optimalne ukrepe za gozdove.

Poleg tega organizirajo tudi delavnice in izobraževanja ter sodelujejo v medijih, kjer ozaveščajo javnost o pomembnosti trajnostnega upravljanja z gozdovi.

Obnova poškodovanih območij in ukrepov za obvladovanje škodljivih vplivov

Aktivno sodelujejo pri obnovi poškodovanih območij po ujmah in izvajajo strategije za obvladovanje škodljivih vplivov, kot so invazivne vrste in bolezni.

»Tujerodne predvsem pa tujerodne invazivne vrste so velik problem, ne samo pri nas ampak povsod po Evropi in tudi po svetu. V vsakem prostoru so našle svoj prostor neke vrste, ki so v tem danem okolju nekako optimalne za ta prostor. Rečemo jim domorodne vrste.

Potem pa je kot posledica človekovega delovanja, globalizacije, globalnega trga, torej premikanj proizvodov iz enega konca sveta na drugega pojavi prenos najrazličnejših vrst, namerno ali nenamerno, lahko tudi kot posledica turistične aktivnosti, ljudje potujejo na različne vrste sveta, se jim dopade neka rastlina, prinesejo semena, prinesejo rastline in jih posadijo doma na vrtovih in potem te rastline uspevajo v nekem tujem okolju.

Ne dostikrat, ampak se dogaja, da uidejo iz nekega okolja v naravo. In če so po svoji naravi invazivne, v tem prostoru predstavljajo velik problem, ker s svojim rastjem izrivajo tiste vrste, ki so v tem okolju bile prej prisotne, torej domorodne vrste,« je dejal.

Uvajanje inovacij in projekt eGozdarstvo

V gozdarstvu se uvajajo sodobne tehnologije in inovacije, ki omogočajo boljšo zbiranje in obdelavo podatkov ter učinkovitejše delo v gozdovih.

Projekt eGozdarstvo predstavlja digitalizacijo in modernizacijo gozdarskega sektorja, kar bo prispevalo k pripravljenosti na prihodnje krize in podpiralo trajnostno upravljanje gozdov.

»Ravno namen v bistvu tovrstne, ne poenostavitve, ampak načrtnega zbiranja informacij in potem obdelave in deljenja teh informacij, ki je seveda v določenih korakih najprej avtomatizirana in pa seveda sodobne tehnologije, ki jo imamo nam razpolago, je, da nam omogoča, da se v takšnih kriznih situacijah, kot je bila lanska in kot klimatologi v bistvu napovedujejo, da bodo vse pogostejše, da se bomo lahko čim hitreje in čim učinkoviteje vsi skupaj odzvali in seveda v takšnih situacijah tudi ukrepali,« je pojasnil Kovač.

Zavod za gozdove Slovenije igra ključno vlogo pri ohranjanju, razvoju in trajnostnem gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji.

S svojimi aktivnostmi, svetovanjem in inovacijami prispevajo k varovanju naravnega okolja ter zagotavljajo vitalnost gozdnega ekosistema za prihodnje generacije.

sofinancira EU

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.